Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítky článku:

GLOBÁLNÍ PAKTY: Kvóty na přerozdělování znovu na stole

Signatářské státy se přijetím a ratifikací Globálních paktů zavazují k trvalému přijímání nejen uprchlíků, ale i přistěhovalců na své území.

I když jsou pro uprchlíky nastavena jiná pravidla přijímání než pro migranty, následný přístup k těmto oběma skupinám je téměř totožný. UNHCR určí, odkud a kam budou osoby, bez ohledu na právní status, přemisťovány.

Globální pakt o uprchlících, který upravuje přístup k přijímání uprchlíků, obsahuje i přerozdělovací mechanismus, který je v souvislosti s Dublin IV. známý pod pojmem povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků. V Globálním paktu o uprchlících se přerozdělovací mechanismus často zmiňuje i jako „spravedlivé rozdělení zátěže a odpovědnosti“. [1]

V návrhu Dublin IV byl korekční přerozdělovací mechanismus (povinné kvóty) vypočítaný a kontrolovaný Agenturou Evropské unie pro azyl (EASO) [2], která se přímo odpovídá nejvyššímu orgánu Evropské unie, Evropské komisi. Konečnou kontrolu nad plněním a fungováním povinných kvót měla mít Evropská komise. [3] Při uplatňování opravného mechanismu měl být použit referenční klíč založený na počtu obyvatel a velikosti ekonomiky jednotlivých členských států tak, aby tento mechanismus odlehčil členským státům, které jsou vystaveny neúměrnému tlaku. [4] Pokud se členský stát rozhodl, že se ke korekčnímu mechanismu po dobu dvanácti měsíců nepřipojí, byl by povinen zaplatit pokutu ve výši 250 000 Euro ročně za každého jednoho nepřijatého žadatele o azyl. [5]

Globální pakt o uprchlících má v otázce relokačního mechanismu s několika výjimkami téměř identická pravidla. Relokace — tedy přesídlování — jsou prováděny na základě výpočtů osob Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a to přímo z místa, které tento úřad určí. (Více v kapitole Znovuusídlování). Narozdíl od redistribučních mechanismů uvedeném v Dublin IV, se kvóty a přesídlení týkají osob, které se nacházejí mimo Evropskou unii.

Přijetím Globálního paktu se signatářské státy automaticky zavazují „ke spravedlivému sdílení zátěže a zodpovědnosti,“ tedy i k rovnoměrnému rozložení počtu uprchlíků [6] a zároveň závazně přijímají „I. Přílohu Newyorské deklarace Komplexní rámec pro reakci uprchlíků“[7]

V rámci „spravedlivého rozdělení zátěže a zodpovědnosti“ si evropské státy mají mezi sebou rovnoměrně rozdělit migranty a uprchlíků, kteří ve velkém počtu přijdou do jednoho státu. To pro Českou televizi 30. 7. 2018 ve svém rozhovoru potvrdil i italský premiér Giuseppe Conte. [8]

Nedílnou součástí „spravedlivého rozdělení zátěže a odpovědnosti“ je pomoc státům zasaženým velkým přílivem uprchlíků. [9] Pokud jde o země původu uprchlíků, ty se v Newyorské deklaraci zavazují k respektování povinnosti přebírat své občany zpět [10], avšak některé státy, které řeší vlastní ekonomickou situaci tím, že posílají své obyvatele do Evropy, nejsou signatáři ani této deklarace a ani Globálních paktů, nebo jsou to státy, u kterých neexistují záruky readmise a plnění závazků vyplývajících z Globálních paktů. (Více v kapitole Politika návratu).

Překlad článku nadace Čest, Svoboda, Respekt

Uvádí slovenský server SlobodnýVýber.sk


[1] The global compact on Refugees / FINAL DRAFT / I. Introduction / odstavec 1

[2] Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států / strana 18

[3] Tamtéž

[4] Tamtéž, odstavec 32 - strana 27

[5] Tamtéž, odstavec 35 - strana 28

[6] Theglobal compact on Refugees / FINAL DRAFT / I. Introduction / Prevention and addressing root causes / odstavec 10

[7] Tamtéž

[8] Dostupné z:  https://ct24.ceskatelevize.cz/2551726-rozhovor-s-italskym-premierem-giuseppem-contem

[9] New York Declaration for Refugees and Migrants / Annex I / Comprehensiverefugee response framework / odstavec 1

[10] New York Declaration for Refugees and Migrants / Annex I / Durablesolutions / odstavec 11b


Pozn. red.: Měli bychom (v našem existenčním zájmu) velmi ostře sledovat, jaký vztah k těmto paktům zaujímá vláda. Protože mám temné podezření, že Zamini ovládané socialisty (a je jedno, zda v rukou Al Hamáčka, Pocheho, nebo Petříčka) bude mít snahu tyto globální pakty podepsat. Samozřejmě s výmluvou, že jsou nezávazné. No a až se závaznými (velmi rychle) stanou, budou tvrdit, že je naší povinností být solidární, že jsme členy a bla, bla, bla. Stejně, jako je to s Evropskou unií. Globální pakty je nezbytné zcela a principiálně odmítnout, podobně jako Maďarsko, USA a dlaší státy, které je včas prokoukly.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 392 × | Prestiž Q1: 8,81

+12 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

GLOBÁLNÍ PAKTY: Kvóty na přerozdělování znovu na stole

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

Facebook diskuse
top