Dnešná situácia vo svete
Sdílet článek:

Asi ste si určite všimli dnešnú turbulentnú dobu, v ktorej prevláda strach a neistota. Pre pochopenie udalostí nepotrebujete mať vysokú školu, ani žiadne vyznamenanie, stačí ak sa začnete sústrediť na základ problému a udalosti vám do seba samé zapadnú (situácia nie je komplikovaná na pochopenie, len je potrebné si informácie, s ktorými sa stretávate, správne zatriediť). Pri snahe predostrieť vám svoj pohľad, budem písať čo možno najpriamejšie, preto pre správne pochopenie, nie je vhodné sa nechať strhnúť hneď prvou vyvolanou emóciou.

HLAVNÝ GLOBÁLNY PROBLÉM

Hlavným akútnym problémom dnešnej doby je populácia ľudstva, náš počet. Dnes sa približujeme k hranici 8mld. ľudí (https://www.worldometers.info/sk/) a číslo neustále rastie. Každý prírastok v sebe nesie záťaž na svetové hospodárstvo, čiže zdroje energie a zdroje nerastných surovín. Každé novonarodené dieťa, každý človek, spotrebováva pre svoj život určité množstvo energie a viaže na seba určité množstvo nerastných surovín. V závislosti na tom, v akom prostredí dieťa vyrastá, je jeho záťaž buď vyššia, alebo nižšia, teda ak je to dieťa chudobných rodičov, je záťaž iná ako keď sa narodí do bohatej rodiny. Naša dnešná dostupná technológia nevie uspokojiť narastajúci dopyt po energií a po nerastných surovinách, preto sa dnes nachádzame na rázcestí a musíme sa rozhodnúť ako náš akútny problém s nedostatkom zdrojov vyriešime.

DVA POHĽADY NA RIEŠENIE PROBLÉMU

Vo svete existujú dva pohľady na situáciu, dve riešenia nášho problému.
1/ Prvý pohľad je ten, že toto naše populačné číslo je katastrofa. Z našej ekonomiky robí dlhodobo neudržateľný problém. Na život by mali mať právo len tí najlepší z nás, tí najsilnejší, veď o tom je aj príroda, takto to predsa funguje v zvieracej ríši – žiadne pochyby. Riešením je populačné číslo zredukovať na hodnotu, ktorá by podľa predpokladu zabezpečila dlhodobý pohodlný udržateľný rozvoj. V minulosti sa uvažovalo nad číslom 1 miliarda, dnes v dobe pokročilej robotizácie sa polemizuje nad číslom 0,5 miliardy.
2/ Druhý pohľad považuje číslo za žiadúce, problém vidí len v nedostatočnej kooperácii (spolupráci) medzi obyvateľstvom, medzi ľuďmi. Predstaviteľov tohto pohľadu spoznáte v informačnom poli veľmi ľahko, pri každom probléme ukazujú na dôležitosť spolupráce. Vychádzajú totiž z predpokladu prepojeného sveta, v ktorom množstvo predstavuje zvýšenie tvorivého výkonu, teda je kľúčom k efektivite, k novým technológiám a k blahobytu (k utópií). Tento druhý pohľad považuje ľudí za seberovných, vidí v nich totiž rovnaký potenciál, rovnakú tvorivú schopnosť, len u niektorých teda viac a u niektorých menej rozvinutú (viac a menej uvedomenú). Nepozerajú sa na svet očami nemožnosti, ale očami všetkého možného. Pri uvažovaní nad tým, že nám chýba energia a nerastné suroviny, upriamujú pozornosť za hranicu našej planéty, na vesmír a zdroje v ňom.

GORDICKÝ UZOL

Situácia na našej planéte je vďaka týmto dvom súperiacim pohľadom neuveriteľne komplikovaná. Prečo? Kým jedni uvažujú nad likvidáciou časti obyvateľstva, druhí im chcú v tom zabrániť a náš počet nielenže zvyšovať ale aj využiť na vývoj nových technológií, zároveň však druhí musia s vývojom nových technológií počkať, dokým ľudia s prvým pohľadom, ktorých je väčšina, myslia výhradne individualisticky a deštruktívne. V minulosti sme boli svedkami situácie, kedy sa pokročilá technológia v energetike prioritne použila na vojnové účely (atómová bomba). Všimnite si, v oblasti energetiky ľudstvo už dlhšie stojí s vývojom, robí len veľmi malé kroky, a to hlavne kvôli tomu, aby sa pokročilá technológia nedostala k ľuďom s prvým pohľadom. Opici granát do rúk nepatrí. Nové technológie vychádzajú z princípov fungovania nášho sveta. V prípade, že by sme predčasne disponovali týmito technológiami, neohrozovali by sme len nás, ale aj našu realitu ako takú. (Viac o potenciály nových technológií píšem tu: https://www.projektz.sk/news/a11-technologie-buducnosti/ ). Takže ako to vo svete vyzerá? Máme tu dve vplyvové skupiny, prvá, keďže chápe svet podľa zvieracej ríše sa snaží zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj na planéte pomocou zníženia počtu obyvateľov, druhá jej v tom samozrejme chce zabrániť, pretože vie, že ak by klesla populácia na planéte, tak aj náš technologický pokrok by sa zastavil, a o pár generácií neskôr by degradoval. Vrátili by sme sa späť v čase. Darmo by mala miliarda ľudí pokročilú robotizáciu, ak by ju po dvoch generáciách nevedela obsluhovať. Druhá vplyvová skupina, dnes už síce disponuje výkonom, ale nové technológie zabezpečujúce energetickú nezávislosť nesmie vypustiť do bežného použitia, pretože by hrozilo, že sa technológia dostane do zlých rúk a bude zárukou neopísateľnej katastrofy. Patová situácia vyvoláva vo svete obrovské napätie, pretože zdroje sa neustále znižujú, obyvateľov neubúda, nové technológie (v oblasti energetiky) sa nevyvíjajú a životné prostredie sa ničí. Situáciu vo svete môžeme prirovnať ku gordickému uzlu, ktorý sa len veľmi ťažko dá rozmotať. Vzišla z historického vývoja ľudstva, z historických udalostí. Čím bol počet ľudí na Zemi nižší, tým bol počet tých, čo videli zmysel v jednote a rovnosti ľudstva menší. Hlavnou úlohou v minulosti bolo zaľudniť Zem, a to hlavne preto, aby bolo možné v budúcnosti dosiahnuť potrebného tvorivého výkonu k uvedomeniu, k technologickej vyspelosti a k samostatnosti ľudstva. Aby bol možný rozvoj aj v dávnych dobách, keď sme sa túlali na Zemi v tlupách a aby sme sa neustále na Zemi len nevraždili, od počiatku sme boli vedení v davo-elitárskom systéme riadenia spoločnosti. Teraz nebudem polemizovať nad tým, že kým sme boli „odmalička“ vedení, na teraz je dôležité vidieť/vedieť, že odjakživa u nás panuje elita, nad prostým ľudom. Od čias faraónov, cez kráľov až po politikov. Za celú históriu, bez ohľadu nato aké udalosti sa stali, počet obyvateľov na planéte len narastá a umožňuje nám využívať vyšší výkon, s čím súvisí aj neustála vyššia technologická vyspelosť. Do určitého bodu to v rozvoji išlo celkom hladko. Gordický uzol sa začal zamotávať pri potrebe vytvorenia globálneho obchodu, globálnej ekonomiky. Tento bod nastal v čase budovania britskej ríše Alžbetou I. v 16.tom storočí. Aby bolo možné naďalej zvyšovať populáciu na planéte, bolo potrebné už 16.tom storočí začať postupne globalizovať ekonomiku, čiže sústreďovať zdroje na planéte Zem z dôvodu, aby sa efektívne rozdeľovali medzi ľudí a umožnili im vychovávať čoraz viacej detí. Začali vznikať globálne firmy, korporácie. Problémom bolo, že v tejto dobe na svete figurovalo ešte stále veľmi málo tých, ktorí si uvedomovali podstatu a jednotu ľudstva. Na základe rasových predispozícií a klimatických daností planéty, uvedomelí ľudia boli najmä bielej rasy žijúci vo veľmi náročných prírodných podmienkach (viac k rasovej otázke tu: https://www.projektz.sk/news/globalizacia-narodnost-a-rasizmus/ ). Nebolo ich dosť na to, aby sa ujali celej globálnej ekonomiky, preto sa vo svete vytvoril systém protiváh. Cieľom bolo na základe kontrastu postupne uvedomiť aj menej uvedomelé obyvateľstvo riadené hlupákmi. Globálna ekonomika sa rozdelila medzi ľudí menej chápavých (stále so zvieracím pohľadom) užívajúcich si svoje vysoké postavenie, a ľudí chápavých (so želaným ľudským pohľadom), ktorí prispievali k rozvoju svojho obyvateľstva. Nebolo iného riešenia. Pre potrebu zvýšiť populáciu na planéte, bolo treba hlupákom dať zdroje a naučiť ich riadiť obyvateľstvo aspoň na ideologickej úrovni, keďže koncepčnú neboli schopní pochopiť. Vznikol bankový sektor, ktorí im umožnil priamo riadiť podstatnú časť zdrojov a vznikla propaganda, ktorá im umožnila pomocou fráz a pozlátok riadiť myšlienky ľudstva. Tu možno uplatniť porekadlo medzi slepými je jednooký kráľom. Vznikli dva druhy elít, a to „západná“ a „východná“ (Veľmi obrazne povedané, výraz vôbec nie je presný, len ho zatiaľ použijem pre lepšie rozlíšenie situácie. V skutočnosti elity jedného aj druhého pohľadu pôsobia celosvetovo, nedelia sa podľa svetových strán, ani podľa národností, ale len na základe vedomostí. Pre ľahšie vysvetlenie si skúste predstaviť symbol jin a jang, aj v oblasti vedomejších pôsobia v malom nevedomí, aj v oblasti nevedomých pôsobia v malom vedomejší.). Kým v západnej prebiehala globalizácia taviacim kotlom (najsilnejší vyhráva), vo východnej globalizácia prebiehala federatívnym štýlom spájania sa a spolupráce. Kým jedni sa riadili zvieracím zákonom, druhý sa riadili princípom jednoty. Jedni považujú ľudí za ľudské zdroje, druhí ich považujú za seberovných. Nepomer medzi úrovňou obyvateľstva na planéte určoval aj veľkostné hranice vplyvu konkrétnych elít. Čím boli blbci viacej rozšírení a sebavedomejší, tým mali väčšie ambície si podrobiť elitu uvedomelejších. História nám rozpráva o časoch Tureckej ríše, o časoch Napoleona, o časoch Hitlera a aj o časoch obdobia studenej vojny. Kým mali blbci dostatok surovín a zdrojov energie, dovtedy mali aj globálne ambície zmocniť sa riadenia na celej planéte a vytvoriť unipolárny svet s jediným svetovým poriadkom, s jedným pohľadom. Postupom času, s narastajúcim počtom obyvateľstva sa zdroje začali západu veľmi rýchlo míňať. Jedinou ich cestou bolo zmocniť sa nových trhov, nových krajín, nových zdrojov surovín. V 20.tom storočí sa im nepodarilo úplne zlikvidovať svoju konkurenciu, i keď v 90tych rokoch k tomu boli veľmi blízko. Na poslednú ranu istoty nemali dostatok síl, podcenili situáciu, zaspali na vavrínoch a „východnej“ elite sa podarilo znova obrodiť. Za vyhrotenie dnešnej situácie a vzrast napätia vo svete môžu práve Rusi. Môžu za to preto, že sa im napriek výsledku druhej svetovej vojny, napriek veľkým stratám, napriek zlikvidovaniu vedenia, a následnému pomalému vnútornému rozvratu, podarilo na prelome milénia zachovať svoju suverenitu a na začiatku 21.storočia zastabilizovať systém protiváh, zachovať konkurenciu v riadení ľudí, zastaviť rozširovanie parazitického západného systému (Sýria, Líbya, Ukrajina, Venezuela, Bielorusko, Arménsko..), čím ho odstrihli od nových zdrojov. Dnes disponujú technicky najvyspelejším obranným systémom, vďaka ktorému sa vo svete zatiahol gordický uzol.

ROZUZLENIE

Na rozuzlenie situácie je potrebné plošne zvýšiť úroveň obyvateľstva a nasmerovať ho k spolupráci, najmä teda riadiace elity západných krajín. Existuje pojem zákon času, kým existuje vo svete konkurencia v riadení, stačí nám len čakať, pretože časom, západu dôjdu akékoľvek zdroje na efektívne priame riadenie západnej spoločnosti. Ľuďom sa postupne začnú otvárať oči, keď uvidia, ako systém funguje u konkurencií na východe a ako u nich doma. Východný svet preberie riadenie nášho sveta na koncepčnej úrovni. (viac o riadení spoločnosti píšem tu: https://www.projektz.sk/news/riadenie-spolocnosti/ a tu: https://www.projektz.sk/news/a10-politika/ ).

ČO NÁM PRI ČAKANÍ HROZÍ?

Náš výhľad do najbližšej budúcnosti nie je vôbec ružový. Európa je polostrovom euroázijského kontinentu, čiže je neuveriteľne závislá na energetických zdrojoch konkurenčného východného riadenia. Európa má potenciál ako prvá odstrihnúť sa od riadenia západných deštrukčných síl. Populácia Európy je prevažne bielej rasy, disponuje pokročilou technológiou, čiže kombinácia týchto dvoch faktorov jej potenciálne umožňuje oveľa rýchlejšie otvoriť oči a zbaviť sa okov, než majú možnosť iné oblasti vo svete. Skutočnosť si uvedomujú obe strany, preto rozhodujúce bojisko sa nachádza v Európe. Všimnite si kľúčové projekty riadiacich elít: Nordstream 2, výstavba jadrových elektrární v Turecku a v Maďarsku verzus utečenecká kríza, islamizácia Európy, LGBTI propaganda, sankcie. Kým jedna skupina pripravuje energetickú infraštruktúru v Európe, druhá sa snaží čo najviac oslabiť, premiešať pôvodné obyvateľstvo, prípadne pôvodné nahradiť cudzím. Západ zvolil taktiku výmeny obyvateľstva, aby neprišli o dôležitú Európu, snažia sa v Európe bielu rasu premiešať, sterilizovať, zlikvidovať, aby ju mohli nahradiť Islamistami ľahšie ovládaných priamym riadením. O tom je pretlačovaná propaganda LGBTI, neúmerná podpora Rómov, o tom bol Islamský štát, o tom bola organizovaná utečenecká kríza z afrických a ázijských krajín. Treba si uvedomiť, že my (Slovania) sme pre nich najväčší odpad a zároveň najväčší nepriateľ, pretože sme ich najväčšia konkurencia. Zľutovanie vôbec nečakajme, ak bude potrebné, čaká nás najsilnejší útlak, najväčšia represia, najmenej súcitu. Týka sa to hlavne severských, pobaltských krajín, krajín strednej a východnej Európy.

O ČOM KORONA KRÍZA JE?

Korona kríza je ručnou brzdou svetovej prepálenej ekonomiky. Svet stojí na hrane katastrofy. Za posledných pár dekád sme vyťažili toľko nerastných surovín, vytvorili toľko odpadu, zničili si takým spôsobom prírodu, že naša ekologická stabilita na planéte je ohrozená a ohrozuje úplne všetkých. Za korona krízou stoja tí, čo nás od počiatku vedú, a všetky vplyvové skupiny ich musia akceptovať. Ak by v informačnom poli spochybnila nejaká kľúčová osoba (v nesprávny čas) korona krízu, okamžite je cenzurovaná a zdiskreditovaná. Všimnite si, i keď ide o jeden problém, vplyvové skupiny ju využívajú rôznym spôsobom na dosiahnutie svojich rozdielnych cieľov. Kým východná skupina sa vďaka kríze snaží nabádať svet k užšej spolupráci, západná využíva krízu na šírenie paniky a strachu aby upevnila priamym riadením svoj vplyv vo svojich ovládaných oblastiach. Podľa rozdielnosti riadenia vidíme potom vo svete oblasti s rozdielnym postojom ku kríze, s rozdielnymi opatreniami, s rozdielnym dopadom na život svojho obyvateľstva. Zo zdravotného pohľadu nejde o žiadnu výnimočnú udalosť. S podobnými epidémiami sa ľudstvo stretáva odjakživa a pravidelne. Táto je iná len v tom, že má obrovský marketing. Na dennej báze sa sledujú čísla nakazených, každý deň je v médiách o nej x reportáží, každý deň na ňu upozorňujú, ako keby iné problémy ani neexistovali. Na teraz tu nebudem polemizovať o problematike samotných vírusov, alebo o tom čo sa v skutočnosti deje, keď sa začínajú vírusy v ľudskom tele množiť a koniec koncov čo sú vôbec zač samotné vírusy, pretože ani tento základ problému nie je vedcom doteraz úplne jasný. Na teraz vám len upriamim pozornosť na rozdielne protiepidemiologické opatrenia prijaté v rozdielnych štátoch, resp. oblastiach.. Kým v oblastiach „východných“ elít svoju ekonomiku len pribrzďujú, vyvíjajú placebo vakcínu (sputnik V) na základe starších neškodných (pre zdravie človeka) vakcín a ponúkajú ju do celého sveta ako alternatívu, zato v oblastiach „západných“ elít nielenže dusia ekonomiku, ale aj strašia a terorizujú vlastné obyvateľstvo, riadia spoločnosť priamym riadením- strachom a vytvárajú podmienky na zdravotný kolaps krajín, zhoršenie zdravotného stavu svojich ľudí a okliešťujú práva svojich ľudí. Na kolene zbúchali vakcínu pomocou novej technológie, ktorá do bunky prepašuje časť genetického kódu vírusu, na základe ktorého sa bunka začne správať ako infikovaná, váš imunitný systém ju rozpozná a ako infikovanú ju zlikviduje. Takže západnou vakcínou dochádza k podstrčeniu k auto imunitnému problému. Vaše telo začne zápasiť samé so sebou. (Viac o probléme RNA vakcíny nájdete aj na: https://fb.watch/2OJdmyOBO4/). Každá vplyvová skupina razí cestu svojho pohľadu, svojho riešenia situácie najhlavnejšieho problému – nedostatku zdrojov. Jedni chcú ľudí z otročiť a zlikvidovať, druhí chcú celé ľudstvo priviesť na cestu spolupráce. Čiže korona krízu treba chápať hlavne ako hospodársky a morálny problém spoločnosti, nie ako zdravotný. Bol nepriamo ohlasovaný už v roku 2018 a 2019, keď na rôznych fórach a v mediálnom priestore sa začalo objavovať malé rozhnevané dievčatko – Grétka (samozrejme išlo o symboliku a výčitku k riadiacim vplyvovým skupinám). Hospodárstvo sveta sa musí reformovať, aby ostal život na planéte zachovaný. Americký sen sa musí dočasne rozplynúť.

SITUÁCIA V AMERIKE

O osude nadchádzajúcich udalostí sa dnes rozhoduje v Amerike, v srdci západného štýlu riadenia. V krajine, ktorá svojou spotrebou dohnala zrýchleným tempom ľudstvo k pomyselnému útesu. Ako som spomínal, pojem východná a západná elita je veľmi nepresný, oba druhy elít pôsobia celosvetovo, v každej krajine nájdete do určitej miery jej predstaviteľov. Politiku vôbec netreba vnímať z pohľadu strán, ale z pohľadu vedomostí daných osobností a z ich vlastného pohľadu (individualizmus/kolektivizmus), cez ktorý sa dívajú na svet. Dnes vidíme prebiehať v Amerike veľmi neštandardné voľby prezidenta USA. Ide o boj medzi východným a západným štýlom riadenia spoločnosti. Nebudem tu rozpisovať celú problematiku, len chcem zvýrazniť dnešnú neštandardnú udalosť, ktorá následne ovplyvní procesy na celom svete. To či sa vyberieme k lepšiemu alebo k horšiemu bude zrejmé po 20.1.2021. Alternatív je viacero. Najmenej pravdepodobná je tá, že vyhrá kandidát Biden, podarí sa mu zastabilizovať situáciu v spojených štátoch natoľko, že sa ostanú volať USA (spojené štáty), podarí sa mu potlačiť svoju konkurenciu a západný štýl riadenia získa moc nad najväčšou armádou na svete. V takomto prípade by svet a náš región čakal otvorený ozbrojený konflikt a opäť by sme pochodovali smerom na východ, smerom ku zdrojom, smerom k zavedeniu jediného svetového poriadku, smerom k samo zničeniu ľudstva. Druhá, málo pravdepodobná alternatíva je tá, že by sa podarilo Trumpovi predsa len zvrátiť výhru na svoju stranu, zachoval by USA spojenými štátmi, začal by zatvárať do vezenia všetkých, ktorí sa podieľali na falšovaní volieb, čiže celú západnú elitu. Začala by sa doba hromadného zatýkania všetkých, ktorí pomáhali deštruktívnym silám k ich cieľom a to nielen v USA, ale aj po celom svete. Západná elita by bola zdiskreditovaná od základu, a stratila by akýkoľvek vplyv. Svet by sa rýchlo zastabilizoval a nastúpil by na cestu spolupráce a pokroku. Už naše deti by boli tou generáciou, ktorá by cestovala ku hviezdam. Najpravdepodobnejší scenár je asi ten, že inaugurácia prezidenta prebehne na dvoch miestach. Spojené štáty sa na krátku dobu rozdelia na dva subjekty, s dvoma prezidentmi, jeden s centrom vo Washingtone, druhý s centrom v Texase. Napätie sa z Európy presunie na americký kontinent, a bude hroziť občianska vojna v štýle Sever proti Juhu. Predĺži sa pôsobenie oboch štýlov riadenia na planéte, čo bude mať za následok ešte väčší tlak na zdroje, a vytvorenie ešte väčšieho chaosu a napätia vo svete. Predvídať situáciu ďalej by bolo veľmi nepresné, koniec koncov, bude záležať na obyvateľstve, akú elitu, aký štýl riadenia budú svojim postojom podporovať. Dňa 6.1.2021 udalosti v Amerike napovedia po ktorej ceste sa vydá americký ľud.

MORÁLKA ĽUDSTVA URČÍ MIERU KRVAVOSTI A SMRTNOSTI OBYVATEĽSTVA NADCHÁDZAJÚCICH UDALOSTÍ

Veľmi dôležitú vec si musíme všetci uvedomiť. Budúcnosť držíme vo vlastných rukách. Vývoj udalostí v budúcnosti záleží od nášho postoja, nášho rozhodnutia v konkrétnej chvíli. Máme na výber z dvoch možností, buď si vyberieme, že sa vydáme na cestu individualizmu, alebo pôjdeme spoločnou cestou kolektivizmu. Musíme začať podporovať správnu stranu. Nie je možné ostať v dnešnom svete pasívny, strčiť hlavu do piesku a povedať si, veď nejako sa rozhodne. Ono sa rozhodne, ale k rozhodnutiu treba aj váš hlas a vašu podporu, čím vaša snaha bude silnejšia, tým doba ťažkostí bude kratšia. Výzva v našej spoločnosti je práve dnes, keď nám na Slovensku vládnu predstavitelia s pohľadom západnej elity, s pohľadom depopulizácie obyvateľstva. Veľmi ľahko nás „naši ambiciózni“ politici hodia cez palubu a pošlú do prvej línie na východný front. Myslia si, že sú vysoko postavená elita, ktorej sa problém netýka, že si budú užívať medzi miliardou vyvolených. V skutočnosti sú to len zradcovia a naivní hlupáci, neuvedomujú si, že zlikvidovaní by boli spolu s nami, svoj rasový pôvod predsa nezaprú. Ďalšiu vec na ktorú treba prihliadať je, že bez našej pozornosti, nemá žiadna riadiaca skupina vôbec žiadny vplyv/žiadnu moc. Cesta pasívneho odporu je možnosťou ako zabrániť v budúcnosti krvavým udalostiam, ako zabrániť zvýšenej úmrtnosti na našom území. Napríklad ignorovaním drakonických opatrení, ktoré sa zavádzajú v našej krajine, ktoré sú chaotické, nelogické, neúmerné k epidemiologickej hrozbe, ktoré sú veľmi slabo diskutované, a sú realizované len aby zdravotný problém na Slovensku v budúcnosti narastal, by sme mohli v budúcnosti zachrániť veľmi mnoho životov našich spoluobčanov. Veď si zoberte, v globalizovanej ekonomike, kde tranzit predstavuje otázku života a smrti, sa snažíme neviditeľný vírus izolovať všetkými možnými prostriedkami, ako keby to bol obor veľký ako dinosaurus. Veď bojujeme s veternými mlynmi, ako blázon Don Quijote (don kichot). Naša imunita sa vie vysporiadať s akýmkoľvek korona vírusom, miesto toho, aby sme si imunitu posilňovali, si ju nosením rúšok vo verejných priestranstvách a s prílišnou hygienou neustále znižujeme. Obmedzujeme si poskytovanie zdravotnej starostlivosti, čím nám umierajú pacienti na iné závažné ochorenia, spoločnosť rozdeľujeme a izolujeme, turistický a gastro sektor likvidujeme. Robíme to preto, aby sme náhodou nediskutovali viac ako by bolo potrebné v tejto dobe, veď na utvorenie verejnej mienky nám stačia médiá, ktoré sú všetky vlastnené západnými zahraničnými korporáciami. Spoločnosť sa rozdeľuje, a to je presný opak toho, čo je potrebné. Spoločnosť treba spojiť na riešenie dnešných obrovských výziev. Je potrebné aby sme sa všetci naučili rozoznávať vplyvové skupiny, elity, ktoré riadia náš svet. Úloha je veľmi ľahká. Západnú, individualistickú elitu, poznáte veľmi ľahko podľa skutkov, podľa nízkej kvality riadenia, podľa prázdnych fráz, lacných sľubov a propagandy. Sú to blázni, a rovnako ako blázni sa aj správajú. Samozrejme, nepovedia vám na priamo, že ich cieľom je len získať postavenie na úkor vás a zlikvidovať vás, samozrejme vám budú hovoriť o spoločnom blahu a nutnosti utiahnuť si opasky, o národe, o viere, o nádeji a láske…Budú vás variť ako žabu, budú vám rozprávať príbehy o boji so zlom, bez toho aby si uvedomovali čo to vôbec znamená. (Problematiku dobra a zla vysvetľujem na hlavnej stránke www.projektz.sk) Avšak je to ich jediné pozlátko, ich šialená priorita dostať sa k peniazom, k moci, k uznaniu, k postaveniu v rebríčku top miliarda sveta, vám ich úplne odhalí a prezradí. Každý kto je v dnešnom svete úspešný podnikateľ a disponuje s veľkým osobným majetkom na rôznych účtoch, je predstaviteľom individualizmu, takýto človek má prioritu nazbierať majetky len pre seba a na svojom okolí mu vôbec nezáleží, prostriedky neotáča, nevracia naspäť do ekonomiky k ďalším ľuďom, snaží sa len zastabilizovať svoju životnú situáciu a uchopiť moc priamym riadením – peniazmi. Nie nadarmo sa hovorí podobenstvo o boháčovi: „Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako bohatý vojde do Božieho kráľovstva“. Môžete mať akýkoľvek majetok, pokiaľ si neuvedomujete princíp, že sa máte len tak dobre, ako sa má dobre vaše okolie, nikdy nenájdete pokoj a šťastie vo vašej krajine. Stojíme pred najdôležitejšími udalosťami našej doby, je dôležité aby sme sa čím skôr vydali na správnu cestu a prestavili naše priority. Naše vedomie a svedomie rozhodne o tom, do akej miery budú nadchádzajúce udalosti na našom území krvavé.

SPRÁVAJTE SA K SVOJMU NEPRIATEĽOVI TAK, AKO BY TO MAL BYŤ V BUDÚCNOSTI VÁŠ NAJLEPŠÍ PRIATEĽ

Zvieracie správanie západného štýlu riadenia spoločnosti vychádza z našej minulej zvieracej podstaty. Téma reinkarnácie by bola na dlho, pointou je, aby sme sa naučili na svojich zdanlivých protivníkov nazerať ako na deti. Deti tiež spravia kopec chýb a na začiatku vývoja sa správajú pudovo a inštinktívne. Cieľom ich nie je zlikvidovať ale poučiť, naučiť ich správne riadiť, aby sa vedeli samostatne rozhodovať, aby boli kreatívni, aby vedeli tvoriť lepšiu budúcnosť. Poviete si úloha nemožná, veď na svete je toľko ľudí, toľko rás, sme rozdelení do skupín na základe jazyka a reči, ako môžeme spolu spolupracovať na vyššej úrovni? Základ je pochopiť podstatu života a usilovať sa o spoločnú budúcnosť, ak odstránime zo spoločnosti závisť a nenávisť (aspoň na úrovni riadiacich elít a „preberieme levov“ zo spánku) otvorí sa nám svet nových technológií. Jednou z nich bude aj možnosť komunikácie formou telepatie, nebude za potreby žiaden jazyk, žiadna reč. Táto technológia rozdiely rás vyrovná a porozumenie rádovo znásobí. Otvorene o nej začína hovoriť Elon Musk (napr. tu: https://vat.pravda.sk/technologie/clanok/561407-mikrocipy-v-mozgu-vytvoria-supercloveka-elon-musk-ukazal-ako-mozu-fungovat/ btw. ten ktorý pred nedávnom sídlo svojej spoločnosti presťahoval do Texasu – nie náhodou). Všetky technológie sa dajú využiť na zlé, ale tak isto aj na vznešené ciele, problémom je len počiatočná hlúposť ľudí a tým pádom ich morálka – prikláňanie sa k individualizmu. Nič vo svete nie je izolované. Všetko je prepojené!

Zdieľanie príspevku, prípadne akákoľvek diskusia, je veľmi žiadúca.

Juraj Tušš (leden 2021)

 

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

1 Comment

 1. Autor si žádá diskusi. Jeho text se mi sice zdá trochu hůř srozumitelný, ale kam se hrabe na nového místního trolla jménem „paw“. Takže tu je můj názor.

  Autor předpokládá, že řízení společnosti (resp. celého lidstva) lokálními či globálními vládci, je trvale platný objektivní fakt. Dále soudí, že aktuálně soupeří dvě hlavní (globální) mocenská centra, jedno se snaží zredukovat počet lidí na desetinu, druhé naopak totéž neomezeně navyšovat.
  Zcela tedy opomíjí spontánní fungování a spolupráci jednotlivců, rodin či obcí v rámci přirozeného vývoje společnosti a svět vidí jen jako výsledek sociálního inženýrství „schopných“ vládců.

  Autor soudí, že „hlavní úlohou v minulosti bylo nutné zalidnit Zemi“, aby se dosáhlo „tvořivého výkonu, technologické vyspělosti a samostatnosti lidstva“. Tohle považuju za jeden z největších úletů. Kauzalita je přesně opačná. To právě vědeckotechnický pokrok umožnil pokrok společenský. Nové poznání a technologie dokázaly zefektivnit všechny životně důležité činnosti a uživit násobně víc lidí. A klíčové vynálezy byly výsledkem práce pár jedinců, nikoli společnosti nebo vládců.

  Pak je tu otázka nedostatku zdrojů. Autor píše, že „se dnes nacházíme na rozcestí a musíme se rozhodnout, jak náš akutní problém s nedostatkem zdrojů vyřešíme“. Tak zatím žádný nedostatek zdrojů není. Pokud něco chybí, je to jen výsledkem obchodního, převážně však politického přetahování. Vždy v dějinách lidstva dřív, než došel nějaký zdroj, byla objevena (efektivnější) náhrada. Jak říká klasik, doba kamenná neskončila kvůli nedostatku pazourků. Pokud ovšem vývoj společnosti dál povede k socialismu či fašismu a k nedostatku nějakých životně důležitých zdrojů, vyřeší to za lidstvo příroda.

  Vždy v historii každý společenský řád dospěl evolucí do stádia, kdy se stal překážkou v dalším rozvoji lidstva. Revoluce to mohly urychlit nebo zkomplikovat, ale přirozený vývoj je nezvratitelný. Každé nastupující uspořádání přineslo vyšší efektivitu výroby a obchodu a větší díl svobody. Dnešní demokratické společnosti dosáhly svého maxima a obracejí se zpět k socialismu/fašismu a od svobody k totalitě. Nástup svobodnější a bohatší společnosti je v dohledné budoucnosti nevyhnutelný. Jedinou alternativou je katastrofa způsobená nějakou povedenou revolucí. V úvahu by mohlo přicházet třeba vypuštění nějakého kovidu-22.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*