Temné počátky Velkého resetu Davosu
Sdílet článek:

Na počátku 70. let údajně na světě neexistoval žádný člověk s větším vlivem na politiku než zesnulý David Rockefeller, tehdy převážně známý jako předseda Chase Manhattan Bank.

Tvorba nového paradigmatu

Na konci 60. let a počátkem 70. let spustily mezinárodní kruhy přímo navázané na Davida Rockefellera ohromující škálu elitních organizací a think-tanků. K těm patřil Římský klub; 1001: Přírodní trust navázaný na Světový fond divoké přírody (WWF); Stockholmská konference Dne země Spojených národů; studie vzniklá na MIT: Meze růstu a Trilaterální komise Davida Rockefellera.

Římský klub

Roku 1968 založil David Rockefeller spolu s Aurelio Pecceiem a Alexandrem Kingem neo-malthusiánský think-tank Římský klub. Aurelio Peccei byl vysokým ředitelem automobilové společnosti Fiat vlastněné mocnou italskou rodinou Agnelli. Gianni Agnelli z Fiatu byl blízký přítel Davida Rockefellera a členem Mezinárodní poradní komise Rockefellerovy Chase Manhattan Bank. Agnelli a David Rockefeller byli blízkými přáteli od roku 1957. Agnelli se roku 1973 stal zakládajícím členem Trilaterální komise Davida Rockefellera. Alexander King, šéf Vědeckého programu OECD byl také konzultantem NATO. [I] To byly začátky toho, z čeho se stalo neo-malthusiánské hnutí „lidé zamořují“.

Roku 1971 vydal Římský klub od základu nesmyslnou zprávu Meze růstu, která předpovídala konec civilizace, jak ji známe, kvůli rychlému růstu populace v kombinaci s omezenými zdroji jako ropa. Závěrem zprávy bylo, že bez podstatné změny ve spotřebě zdrojů „bude nejpravděpodobnějším výsledkem dost prudké a nekontrolovatelné zhroucení jak populace, tak průmyslových kapacit.“

Zakládalo se to na nesmyslné počítačové simulaci od skupiny počítačových vědců z MIT. Ti vyhlásili smělou předpověď: „Bude-li beze změny pokračovat současný trend světové populace, industrializace, znečišťování, produkce potravin a drancování zdrojů, bude někdy v následujícím jednom století dosaženo mezí růstu.“ To bylo roku 1971. Roku 1973 pozval na třetí výroční zasedání vůdců businessu do Davosu Klaus Schwab Pecceiho, aby prezentoval Meze růstu shromážděným ředitelům korporací. [II]

Roku 1974 Římský klub směle vyhlásil: „Země má rakovinu a tou rakovinou je Člověk.“ Pak: „Svět čeká bezprecedentní série vzájemně provázaných globálních problémů jako přelidnění, nedostatek potravin, vyčerpání neobnovitelných zdrojů (ropa aj.), úpadek životního prostředí a mizerná veřejná správa.“ [III] Tvrdili, že je třeba ‚horizontální‘ restrukturace světového systému … tj. drastických změn v norm stratum – čili v hodnotovém systému a lidských záměrech – které jsou nezbytné, aby se vyřešila energetická, potravinová aj. krize, tj. sociálních změn i změn v individuálním přístupu, čehož je zapotřebí, má-li dojít k přechodu na organický růst. [IV]

Římský klub dále ve své zprávě z roku 1974 Lidstvo v bodu zvratu argumentoval:

Zvyšující se vzájemná závislost mezi národy a regiony se tudíž musí promítnout do poklesu nezávislosti. Národy nemohou být vzájemně závislé, aniž by se každý z nich vzdal určité vlastní nezávislosti přinejmenším v uznaných mezích. Nastal čas koncipovat směrný plán pro organický trvale udržitelný růst a světový rozvoj založený a globálním přidělování všech omezených zdrojů a na novém globálním ekonomickém systému. [V]

Taková byla raná formulace Agendy OSN 21, Agendy2030 a Velkého resetu Davosu 2020.

David Rockefeller a Maurice Strong

Tím zdaleka nejvlivnějším organizátorem Rockefellerovy agendy ‚nulového růstu‘ počátkem 70. let byl dlouhodobý přítel Davida Rockefellera ropný miliardář jménem Maurice Strong.

Kanaďan Maurice Strong byl jedním z klíčových raných propagátorů vědecky nesmyslné teorie o člověkem spáchaných emisích CO2 z dopravní techniky, uhelných elektráren a zemědělství způsobujících dramatický a zrychlující se vzestupu globálních teplot, který ohrožuje „planetu“, tj. o tom tzv. Globálním oteplování.

Strong jako předseda Stockholmské konference OSN ke Dni Země 1972 prosazoval agendu redukce populace a snížení životní úrovně celého světa, aby se „zachránilo životní prostředí.“

Strong stanovuje svou radikální ekologickou agendu:

„Je jedinou nadějí pro planetu to, že průmyslová civilizace zkolabuje? Není snad naší odpovědností to přivodit?“ [VI]

A k tomu teď dochází pod pláštíkem humbuku kolem globální pandemie.

Pro Stronga to byla kuriózní volba vést významnou iniciativu OSN k mobilizaci environmentálních činností, když jeho kariéra a jeho značné jmění stálo na těžbě ropy, podobně jako neobvyklý počet těch nových zastánců ‚ekologické čistoty‘ jako David Rockefeller nebo Robert O. Anderson z Aspenova institutu či John Loudon z Shellu.

Strong se s Davidem Rockefellerem setkal jako mladý osmnáctiletý Kanaďan roku 1947 a od té doby byla už jeho kariéra spojená se sítí rodiny Rockefellerů. [VII] Strong přes své nové přátelství s Davidem Rockefellerem dostal ve věku 18 let klíčovou pozici u pokladníka OSN Noaha Monoda. O peníze OSN se pak pohodlně dostatečně starala Chase Bank Rockefellerů. To byl typický model „veřejno-soukromého partnerství“ z nasazení Stronga pro soukromé zisky z veřejné správy. [VIII]

V 60. letech se Strong stal prezidentem obrovského Montrealského energetického konglomerátu a ropné společnosti známé jako Power Corporation tehdy vlastněné vlivným Paulem Desmaraisem. Power Corporation byla údajně též využívána jako politický černý fond k financování vybraných kanadských politiků jako Pierre Trudeau, otec protekčního fracka Davosu Justina Trudeaua (současného premiéra Kanady), uvádí kanadská investigativní výzkumnice Elaine Dewar. [IX]

Summit Země a Summit Země v Riu

Roku 1971 byl Strong v New Yorku jmenován náměstkem tajemníka Spojených národů a generálním tajemníkem nadcházející konference Dne Země, tj. Konference Spojených národů o životním prostředí lidstva (Summit Země I) ve švédském Stockholmu. Toho roku byl rovněž jmenován mezi správce Rockefellerovy nadace – která financovala spuštění jeho Stockholmského projektu Země. [X] Ve Stockholmu se vytvořil Environmentální program Spojených národů (UNEP) se Strongem jako jeho šéfem.

Roku 1989 byl Strong jmenován generálním tajemníkem OSN jako šéf Konference OSN o životním prostředí a rozvoji 1992 čili UNCED („Summit Země v Riu II“). Dohlížel tehdy na koncipování cílů „Trvale udržitelného rozvoje“ OSN, na Agendu 21 pro trvale udržitelný rozvoj, která tvoří základ pro Velký reset Klause Schwaba, stejně jako na vytvoření Mezivládního panelu o klimatické změně (IPCC) OSN. Strong byl rovněž členem představenstva Davoského WEF, on zařídil, aby Schwab sloužil jako klíčový poradce Summitu Země v Riu.

Strong jako generální tajemník Konference OSN v Riu rovněž oficiálně akreditoval zprávu Římského klubu První globální revoluce sepsanou Alexanderem Kingem, v níž přiznával, že tvrzení o globálním oteplování kvůli CO2 byl pouze smyšlený fígl k vynucení změny:

„Společným nepřítelem lidstva je člověk. Při hledání nového nepřítele, co nás sjednotí, nás napadlo, že znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hlad apod. by se k tomu hodily. Všechna tato nebezpečí způsobují lidské zásahy a jde to překonat jen přes změny postojů a chování. Skutečným nepřítelem je tudíž lidstvo samotné.“ [XI]

Delegát prezidenta Clintona v Riu Tim Wirth přiznal to samé prohlášením:

„Museli jsme vytáhnout záležitost globálního oteplování. I kdyby byla teorie globálního oteplování chybná, budeme z hlediska ekonomické a environmentální politiky dělat správné věci.“ [XII]

V Riu Strong poprvé vytáhl ten manipulativní nápad s „trvale udržitelnou společností“ definovanou ve vztahu k těm svévolným cílům odstranění CO2 a dalších tzv. skleníkových plynů. Z Agendy 21 se v Římě v září 2015 stala Agenda 2030, kdy papež těch 17 cílů „trvalé udržitelnosti“ posvětil. V té se mj. vyhlašuje:

„S půdou, protože hraje unikátní přírodní a kriticky důležitou roli v lidském osídlení, nelze zacházet jako s běžným majetkem pod kontrolou jednotlivců, který podléhá tlakům a neefektivnosti trhu. Soukromé vlastnictví půdy je rovněž podstatným nástrojem pro akumulaci a koncentraci bohatství a tudíž přispívá k sociální nespravedlnosti. Sociální spravedlnosti, obnovy a rozvoje měst, opatření k důstojnému bydlení a zdravým životním podmínkám lidí lze dosáhnout jedině, když se půdy bude používat v zájmu společnosti jako celku.“

Soukromé vlastnictví půdy se bude muset brzy socializovat pro „societu jako celek,“ tj. idea už dobře známá z dnů Sovětského svazu a tvořící klíčovou část Velkého resetu Davosu.

Strong roku 1992 v Riu, kde byl předsedou a generálním tajemníkem, prohlásil:

„Je jasné, že současný životní styl a spotřební vzorce chamtivé střední třídy s vysokou spotřebou masa, konzumací ohromného množství zmrazených a hotových jídel, zneužívání fosilních paliv, spotřebičů, klimatizace doma i v práci a s bydlením na předměstí nejsou trvale udržitelné.“ [XIII]

Strong byl do té doby v samotném centru transformace OSN na lokomotivu k dovlečení lidstva do nového globálního technokratického „paradigmatu“ kradmým způsobem využívajícím chmurných varování o vyhynutí planety a globálním oteplování, kdy probíhá fúze vládních orgánů s korporátní mocí k dosažení nevolené kontroly nad prakticky vším, a to vše pod pláštíkem „trvalé udržitelnosti“. Roku 1997 Strong dohlížel po Summitu Země na akční plán Hodnocení globální diverzity, tj. na realizační rozvrh k rozběhu Čtvrté průmyslové revoluce k inventarizaci všech zdrojů planety a ke zřízení kontroly nad nimi i k tomu, jak se této revoluce dosáhne. [XIV]

V té době byl Strong spolupředsedou Světového ekonomického fóra v Davosu Klause Schwaba. Roku 2015 při Strongově smrti zakladatel Davosu Klaus Schwab napsal:

„On byl už od vytvoření tohoto Fóra mým mentorem, ohromným přítelem, nepostradatelným poradcem a po mnoho let členem představenstva naší Nadace.“ [XV]

Než Strong odešel z OSN kvůli korupčnímu skandálu Jídlo za ropu v Iráku, byl členem Římského klubu, správcem Aspenova Institutu, správcem Rockefellerovy nadace a Rothschildovy nadace. Strong byl rovněž jednatelem Trustu Chrámu porozumění Luciferovi (čili Lucis Trust) sídlícího v Katedrále Zjevení Svatého Jana v New York City, „kde probíhaly pohanské rituály včetně eskorty ovce a krávy k oltáři pro požehnání. Zde vedl viceprezident Al Gore kázání k uctívačům kultu pochodujícím k oltáři s miskami hnoje a červů…“ [XVI]

Takový je temný vznik Schwabovy agendy Velkého resetu, v němž budeme žrát červy a nebudeme mít žádný soukromý majetek, abychom „zachránili planetu.“ Ta agenda je temná, antiutopická a se záměrem odstranění miliard z nás „obyčejných človíčků.“

Poznámky

[i] Biographies of 1001 Nature Trust members, Gianni Agnelli, accessed in http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_1001club02.htm

[ii] Klaus Schwab, The World Economic Forum: A Partner in Shaping History–The First 40 Years: 1971 – 2010, 2009, World Economic Forum, p. 15, https://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf

[iii] Quoted from Club of Rome Report, Mankind at the Turning Point, 1974, cited in http://www.greenagenda.com/turningpoint.html

[iv] Ibid.

[v] The Club of Rome, Mankind at the Turning Point, 1974, quoted in Brent Jessop,  Mankind at the Turning Point – Part 2 – Creating A One World Consciousness, accessed in http://www.wiseupjournal.com/?p=154

[vi] Maurice Strong, Opening Speech to UN Rio Earth Summit, Rio de Janeiro, 1992, accessed in http://www.infowars.com/maurice-strong-in-1972-isnt-it-our-responsibility-to-collapse-industrial-societies/

[vii] Elaine Dewar, Cloak of Green: The Links between key environmental groups, government and big business, Toronto, James Lorimer & Co., 1995, pp. 259-265.

[viii] Brian Akira, LUCIFER’S UNITED NATIONS, http://www.fourwinds10.com/siterun_data/religion_cults/news.php?q=1249755048

[ix] Elaine Dewar, op cit. p. 269-271.

[x] Ibid., p. 277.

[xi] What is Agenda 21/2030 Who’s behind it ? Introduction, https://sandiadams.net/what-is-agenda-21-introduction-history/

[xii] Larry Bell, Agenda 21: The U.N.’s Earth Summit Has Its Head In The Clouds, Forbes, June 14, 2011, https://www.forbes.com/sites/larrybell/2011/06/14/the-u-n-s-earth-summit-has-its-head-in-the-clouds/?sh=5af856a687ca

[xiii] John Izzard, Maurice Strong , Climate Crook, 2 December, 2015, https://quadrant.org.au/opinion/doomed-planet/2015/12/discovering-maurice-strong/

[xiv] What is Agenda 21/2030 Who’s behind it ? Introduction, https://sandiadams.net/what-is-agenda-21-introduction-history/

[xv] Maurice Strong An Appreciation by Klaus Schwab, 2015, https://www.weforum.org/agenda/2015/11/maurice-strong-an-appreciation

[xvi] Dr. Eric T. Karlstrom, The UN, Maurice Strong, Crestone/Baca, CO, and the “New World Religion”, September 2017, https://naturalclimatechange.org/new-world-religion/part-i/

 

F. William Engdahl

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (8 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*