Memento mori (2)
Sdílet článek:

Institute for Statecraft

Jedná se oficiálně, a jak jinak by to mohlo dnes být, o prodemokratický think tank založený v roce 2009 Christopherem Donnellym a Danielem Lafayeedneyem se sídlem ve Fife ve Skotsku. Jeho oficiálním cílem je zdokonalit vzdělávání v oblasti správy a státnictví a prosazovat lidská práva, samozřejmě bez výjimky v západním smyslu slova. Mezi sponzory institutu patří vláda Spojeného království. Podle osobního hodnocení institutu, jeho práce a dosažených výsledků se jedná o lídra mj. ve vedení kampaně proti výstupu Skotska ze Spojeného království, lídra ve vedení kognitivní války s SSSR, dnes s Ruskou federací a ČLR.

Institut má funkci střechy kolektivní struktury Západu, pod kterou lze pracovat v tichu, beze strachu a v bezpečí. Má k dispozici obrovské finanční prostředky korporací a podporovatelů. Žádné ministerstvo nebo vysoká škola si nemůže dovolit tak štědře platit vysoce a kvalitně vzdělané, ambiciózní a ve své podstatě narcistické lidi všech představitelných profesí a oborů, včetně spisovatelů, antropologů a Rusů – migrantů, kteří pracují přímo (vědomě) nebo nepřímo (nevědomě) pro institut. V tomto hnízdě elit funguje pro současnou českou kotlinu zcela cizí princip: Pro dobro, blaho a prospěch země.

Uvedený princip funguje na vnitřním a vnějším (zahraničním) síťovém principu a je založen na prověřené zkušenosti, že skutečné elity nikdy neodmítají spolupráci. Neodmítají, protože nemusí mít strach, který totální světová struktura nedovolí vloudit se vybranému člověku do srdce nebo duše. Zmíněná struktura a takto zformovaná loajalita k organizaci proto nezná ze své podstaty ideologii, morální a etické principy, jak si je prostý občan se selským rozumem představuje, nebo se na univerzitě učí. Proto ví řadový občan málo nebo nic o kognitivní válce.

Proto se setkáváme s lidskými štíty, ženami a dětmi jako rukojmí Západem vyzbrojených a trénovaných obránců tzv. demokraticky vybrané cesty státu v rozpadu. Proto můžeme číst a slyšet o výměně rukojmích za potraviny a léky pro bojovníky, přičemž směnou jednotkou je váha rukojmího v kilogramech (1 občan má pro příslušníky Azov a podobné hodnotu cca 66 kg potravin a léků). Daleko jsme došli v EU, že jenom málokdo z nás ví, že práce demokratického institutu obsahuje mj. vývoj nových forem kognitivní války. Proto institut představuje vážnou výzvu pro Kreml a Peking a dovoluje elitě věřit v porážku RF, později i ČLR a nedělá si starosti o národní nebo lokální slouhy-politiky. Opakuji: v kognitivní válce se nejedná o teritoriální zisk, ale o získání vlivu ve vzdálených územích s pomocí nového člověka.

NBIC convergence

Konvergence představuje sbíhavost, sbližování, v geografii úhel mezi dvěma poledníky, v medicíně stav, při němž se sbíhají oční osy, v matematice přibližování k určité limitě. Všeobecně se jedná o vývoj, který vede ke sblížení, v biologii ke vzniku podobných tvarů u vzájemně nepříbuzných forem skupin organizmů vyvolaných přizpůsobením se ke stejným podmínkám prostředí, v kultuře se používá při výskytu obdobných kulturních prvků. V lingvistice konvergence představuje postupné sbližování jazyků, vyrovnání jazykových rozdílů. Z uvedených významů vyplývá následující zjednodušená definice: Technologie budou stále více dominovat světu, protože populace, vykořisťování zdrojů a potenciální sociální konflikty rostou. Proto je úspěch této prioritní oblasti konvergentních technologií – nano, bio, informační a kognitivní technologie –  zásadní pro budoucnost lidstva.

Tak jako ďábel se snaží přesvědčit člověka, že neexistuje, tak i nekritičtí představitelé konvergentních technologií se snaží přesvědčit a částečně to již dokazují, že porozumění mysli a mozku umožní vytvoření nového druhu inteligentních strojních systémů, které mohou generovat ekonomické bohatství v dosud nepředstavitelném měřítku. Existují sliby, že během půl století by inteligentní stroje mohly vytvořit bohatství potřebné k zajištění potravin, oblečení, přístřeší, vzdělání, lékařské péče, čistého životního prostředí a fyzického a finančního zabezpečení pro celou světovou populaci. Inteligentní stroje mohou nakonec vytvořit výrobní kapacitu na podporu všeobecné prosperity a finančního zabezpečení pro všechny lidské bytosti.

Z uvedeného vyplývá, že inženýrství mysli je mnohem víc než honba za vědeckou zvědavostí a penězi a více než monumentální technologická výzva. Proč? Protože prý představuje příležitost vymýtit chudobu a zahájit zlatý věk pro celé lidstvo. A to nehledě na skutečnost, že inženýrství mysli zcela ignoruje jednotné vědění (holistic knowledge), vnímání planety jako kosmické lodi letící ve vesmíru a je v protikladu se zákony přírody, na jedné straně. Na druhé straně i já si přeji vymýtit chudobu, sociální nespravedlnost a strach z psychopatů se strachem, kteří námi vládnou, lžou tak přesvědčivě, že sami si myslí, že nelžou a konají upřímně. Nehodlám věřit mýtům o kapitalismu s lidskou tváří, vyvolených a nadlidech a proto nabízím odkaz bez hodnocení na jeden workshop z mnoha, které znám z pozorování a sběru dat nutných pro identifikaci trendů, tvorbu představ o extrémních situacích a rizicích a jejich řízení.

Snad nejpozoruhodnější jsou druhy vylepšení, o kterých se na workshopech uvažuje. V přehledu první konvergenční zprávy NBIC (Roco & Bainbridge, 2002) se dozvídáme, že během 10-20 let můžeme implementovat rychlá, širokopásmová rozhraní přímo mezi lidským mozkem a stroji. Můžeme učinit lidské tělo odolnějším, zdravějším, energičtějším, snadněji opravitelným a odolnějším vůči mnoha druhům stresu, biologických hrozeb a procesů stárnutí. Národní bezpečnost lze posílit zavedením lehkých válečných bojových systémů bohatých na informace. Konvergence umožní [n]e organizační struktury a principy řízení. Po výčtu dvaceti plus takových vylepšení organizátoři konference shrnují a tím vybízejí ptát se sám sebe, což není vůbec lehké v případě člověka s poruchou kognitivních funkcí mozku: Cui bono?

Současný posun vpřed po mnoha z těchto cest by mohl dosáhnout zlatého věku, který by byl bodem obratu pro lidskou produktivitu a kvalitu života. Technologická konvergence by se mohla stát rámcem pro lidskou konvergenci. Jedenadvacáté století by mohlo skončit světovým mírem, všeobecnou prosperitou a evolucí na vyšší úroveň soucitu a úspěchu. Je těžké najít správnou metaforu, abychom viděli století do budoucnosti, ale může se stát, že lidstvo se stane jako jediný, distribuovaný a propojený “mozek” založený na nových základních cestách společnosti. (Roco & Bainbridge, 2002, str. 6). Pracovat na lidské konvergenci je pro mne rouhání, patologickou vědou a konáním bez morálky, etiky a znalosti významu memento mori.

Kromě uvedeného hovoří projektanti budoucnosti, organizátoři a moderátoři konferencí také o novém způsobu vědecké práce, dokonce o nové renesanci. Tvrdí, že nanověda nám nyní poskytuje schopnost porozumět a kontrolovat hmotu na úrovni, kde se objevují její vlastnosti na makroúrovni. Vyplněním této poslední mezery můžeme (prý) již nyní integrovat a organizovat znalosti podle vzoru přírody. Hierarchie přírodních systémů poskytují vzor pro jednotu vědy, čímž překonávají roztříštěnost a nejednotu vyplývající ze specializace. Dostáváme se tak ke konvergenci znalostí, a ne jenom konvergenci technologií.

Spojení těchto dvou konvergujících procesů (prý) vede k urychlení obou vývojů. Aby toho nebylo málo pro fialovou vládu ČR, projektanti budoucnosti navrhují nové systémy vzdělávání, které jsou formovány tímto konvergenčním paradigmatem. Dovoluji si připomenout, že mýtus o 4 IR, míru, zlepšení kvality života a pravdě, která vítězí, obsahuje dnes mj. vědomou snahu o totální sociální kontrolu, smrt mýtu o demokracii, svobodě a lidské důstojnosti a nástup totalismu. Jinými slovy: pokrytectví na kvadrát, sebeklam a vize vedoucí do pekla. Symptom patologické vědy podle definice laureáta Nobelovy ceny za chemii (1932), amerického chemika a fyzika Irving Langmuira (1881-1957) splňuje skutečnost, že ještě neukončená práce na NBIC má již bratra nebo sestru pod názvem NBICS. V protikladu stojí zkrácení o dvě písmenka slova Virus na Rus. Přitom nevím, zda nedojde k inovaci v gramatice a na Západě se bude muset psát o všem, co je spojené s Ruskem, malými písmeny. Připomínám, že Langmuir prakticky nikdy nezveřejňoval výsledky své práce, nepotřeboval citace k tomu, aby obdržel Nobelovu cenu, obohatil teorii atomu, transformoval General Electric do zlatého prasete kapitalismu, zavedl termín patologická věda v roce 1953 (protiklad pseudovědy) a stal se autorem modifikace počasí, abych jmenoval alespoň některé jeho zásluhy.

77. brigáda

Jedná se o formaci britské armády, vytvořenou v lednu a uvedenou do provozu v dubnu 2015 přejmenováním skupiny Security Assistance Group podle konceptu Army 2020. Sídlí v kasárnách Denison v Hermitage v Berkshire. Oficiálním cílem této kombinované jednotky je zpochybnit obtíže moderního válčení pomocí neusmrcujícího zapojení legitimních (?) nevojenských prostředků, k dosažení přizpůsobení chování nepřátelských sil a protivníků.

77. brigáda je hybatelem změny (change agent). Prostřednictvím cílené informační činnosti a dosahu brigáda přispívá k úspěchu podporou velitelů a snižováním nákladů na ztráty a zdroje. Výstupy představují základní prvky armádního modelu integrované akce. 2014 British Army Journal poskytuje podrobný popis 77. brigády, v té době nazývána Security Assistance Group – jednotka bude ústředním bodem pro páky měkké síly nebo trvalého zapojení.

Ministr Mark Francois uvedl, že: 77. brigáda je nový název pro Skupinu bezpečnostní pomoci. K jeho pokračující úloze patří: poskytování podpory ve spolupráci s dalšími vládními agenturami úsilí o budování stability v zámoří a širší obranné diplomacii a zapojení v zámoříVedení v oblasti metod zvláštního ovlivňování, včetně poskytování informací o činnostech, zapojení klíčových vedoucích, bezpečnosti operací a zapojení médií; Budování vojenských kapacit v různých fázích cyklu konfliktu prostřednictvím mentoringu, podpory a výcviku

Podle Penny Morduantové: Doktrína poskytuje filozofii a trvalé principy, kterými vojenské síly řídí své akce. 77. brigáda používá kombinaci doktrín NATO a Velké Británie, včetně civilní vojenské spolupráce, bezpečnosti, stabilizace, informačních a mediálních operací, jakož i podpory míru a humanitární pomoci. Doktrína uplatňovaná 77. brigádou byla vyvinuta prostřednictvím spolupráce se spojenci NATO, v rámci britské armády a s dalšími ministerstvy vlády. Bude také využívat zkušeností a odborných znalostí jiných národů a akademické obce. Doktrína je dynamická, je neustále testována proti zkušenostem a vytvořena pro současné prostředí, a proto se bude i nadále vyvíjet, jak se objeví nové nebo očekávané výzvy.

Uvedené tři příklady dovolují čtenáři se zájmem pokusit se srovnat strategii, taktiky a struktury kognitivní války ve smyslu kolektivního Západu s (ruskou) mentální válkou. O ní se nebudu rozepisovat, protože nechci rušit Střížovo ticho. V něm mj. sídlí strach jednotlivce z trestního stíhání, šířící se jako staro-nový mor a já nevím, mám-li nějakou imunitu, a když ano, jakou. Přesto ale dovoluji si upozornit na maličkost: Je něco jiného odrazit například ruský útok na Ukrajině, než dobýt zpět ztracená obrovská území. To je kvalitativně a úplně jiná výzva, kterou neřeší ani BA, tj. bojové anestetikum s psychotropní a tlumivou látkou stimulující produkci velké ho množství andrenalinu v krvi. BA používá s pravděpodobností hraničící s jistotou ukrajinská armáda, protože existují dokumentované případy zapomínání bolesti, únavy a vzorec tzv. univerzálního vojáka. Jedná se o výsledek kvalitní práce zmíněné trojice.

Není potřeba být velkým specialistou v lékařství, aby bylo možné vysvětlit vytřeštěné oči zajatého vojáka, vrhání se na tanky s šílenství podobným křikem nebo držení matek a dětí jako rukojmí s kulometem v ruce, nebo nabízet váhu bezmocného člověka jako směnou hodnotu. Bude proto zajímavé dovědět se, zda používané drogy v konfliktu na Ukrajině, včetně BA se vyráběly v amerických laboratořích na Ukrajině, například i v podzemí Azovstalu.

Z neověřených, mediálních a převážně Brity definovaných úspěchů Ukrajinců nelze objektivně vyvozovat, že Ukrajinci brzy získají zpět například pozemní most z Donbasu na Krym. Lze proti tomu v daném případě – kdy obě strany, tj. kolektivní Západ a Ruská federace si předsevzaly vyhrát, očekávat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že v případě prohry kolektivního Západu slouhové USA a Velké Británie budou obětováni bez vysvětlení, jednání a šance na milost, podobně jako budou obětováni údajně se nacházející v podzemí Azovstalu důstojníci NATO a pracovníci americké biolaboratoře. Souhlasu netřeba.

 

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*