Puč
Sdílet článek:

 

V průběhu onoho dne byly “po konzultaci s bezpečnostními složkami” a na “doporučení ministra vnitra” zájmovým sdružením CZ.NIC vyřazeny s DNS záznamů domény protiproud.cz, pravyprostor.cz, aeronet.cz, ceskobezcenzury.cz, voxpopuliblog.cz, prvnizpravy.cz, czechfreepress.cz, exanpro.cz a skrytapravda.cz.

Tím došlo fakticky k umlčení opozičního názorového spektra na naší veřejné scéně a naše vlast se otevřeně přeměnila v totalitní státní útvar, jenž – podobně jako Čína – zakládá svou moc na umlčování a perzekuci vlastních obyvatel. Stejně jako v únoru 1948 se dějiny naší země rozdělily na období před únorem 2022 a po něm.

Pojďme si pro úplnost připomenout pár zásad, na kterých se až doposud zakládala mravnost a zákonnost našeho státního uspořádání:

Článek 17 Usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky:

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Dále, §402 Zák. 40/2009 (Trestní zákoník) uvádí:

(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.

(3) Příprava je trestná.

A konečně, §329 Trestního zákoníku:

(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,

b) překročí svou pravomoc, nebo

c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,

bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch,

b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

(4) Příprava je trestná.

Neuvěřitelná cesta porušování zákonů země její vlastní vládou byla nastoupena již za dob premiéra Babiše a ministra vnitra Hamáčka. Přesně takto postupovali komunisté pod Gottwaldovým vedením. Celý rozdíl je v tom, že první vlna našich novodobých bolševických kreatur postupovala po krůčkách a s určitým citem, díky čemuž se jim dokonale podařilo začít vařit žábu. Ozvalo se jen pár zoufalců. Avšak současná druhá vlna, představovaná slušnými hochy a profesory, teprve pořádně šlápla do pedálů. Když vytírání si řiti zákony prošlo u obyvatelstva bez povšimnutí, zkusili to nyní s ústavou. Rád bych připomněl, že Listina základních práv a svobod se tak jmenuje právě proto, že se jedná o práva základní – nad nimi či za nimi už není nic, co by se dalo lidem vzít. Kromě života samozřejmě, ale na ten by dnešní slušní hoši nikomu nesáhli. Vždyť jim bohatě stačí lidi umlčet. Zatím vždy v historii tomu bylo tak, viďte. Vždy stačilo lidem prostě zakázat mluvit, a pak už nebyly žádné koncentráky, gulagy ani lágry.

Jsem přesvědčen, že od dob komunistického puče jsme nikdy nebyli vystaveni podobné zradě našich vlastních vůdců, že ještě nikdy nebyla totalita otevřenější a přímočařejší. Z toho vyplývá jediné – buďto se něco stane NYNÍ, nebo je nastoupená cesta nezvratná a projdeme si ji znovu až do hořkého konce. Žába bude dovařená al dente.

Pokud dnes ministr vnitra veřejně vyhlašuje, že “vláda již přijala razantní opatření na zastavení ruské páté kolony, na zastavení ruských dezinformačních kanálů” a výsledkem je faktický zákaz názorových periodik typu Pravý prostor a Protiproud, kam píší lidé jako Václav Klaus, Petr Hájek, Ladislav Jakl, Michal Semín, Marian Kechlibar, vidlák, Jana Zwyrtek-Hamplová, Zdeněk Koudelka a jiní, kteří nemají nic společného s válkou na Ukrajině ani s ruskou propagandou, jedná se nade vší pochybnost o zneužití mezinárodní situace k otevřenému boji s domácí názorovou a politickou opozicí a tím o rozvracení ústavního pořádku České republiky.

Pokud si pan ministr vnitra Rakušan myslí, že může přijmout razantní kroky k umlčení ruské páté kolony, i kdyby zmíněné weby ničím jiným než ruskou pátou kolonou nebyly, tak za situace, kdy Česká republika není ve válečném stavu s Ruskem a ani jí přímé vojenské ohrožení z jeho strany nehrozí, to pan ministr udělat nemůže. Dokonce ani nemůže komukoli, natož zájmovému sdružení, spravujícímu podstatnou část veřejného prostoru, doporučit nic, co by nebylo v bezvadném souladu s ústavním pořádkem. Je totiž zákonem vázán daleko více než obyčejný občan, pro kterého je porušením zákona postižitelné jen tehdy, pokud naplní skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu, zatímco ministr je vázán dodržovat zákony vždy a za každých okolností, neboť jinak se dopouští trestného činu zneužití pravomoci. Pokud byste sdružení CZ.NIC doporučili vyřazení některých domén vy nebo já, jsem přesvědčen, že by se nic moc nestalo. Udělá-li to ministr vnitra, je to podněcování k rozvracení ústavního pořádku a navádění k trestnému činu diskriminace. Vázanost úření osoby zákonem a z toho vyplývající odpovědnost (i trestní) jsou maximální. To samé platí pro “bezpečnostní složky státu” (čímž jsou asi myšleni koudelkovci) – i pro ně platí, že mohou postupovat pouze na základě zákona a nemohou si vymýšlet pravomoci. Pokud vím, zákon o umlčení ruské páté kolony, na který by se dalo odvolat v odstavci 4) shora uvedeného článku 17 Listiny základních práv a svobod, zatím ve sbírce nevyšel. Pokud si pan ministr a rozvědka pravomoci takového neexistujícího zákona přisvojili, nejedná se o nic jiného než o prachsprostý politický puč.

Zájmové sdružení CZ.NIC však také nefunguje ve vzduchoprázdnu. Jak praví §402 Trestního zákoníku, kdo připravuje nebo uplatňuje diskriminaci skupiny lidí, dopouští se trestného činu. Zatímco pan Mádl může dál na internetu šířit své názory, pan Hájek už to dělat nemůže. Zatímco čtenáři pana Mádla mají nadále možnost nechat se výplody jeho ducha obohacovat, čtenáři pana Hájka už to dělat nemohou. Souhrnnou čtenost všech právě zakázaných serverů odhaduji mezi 30ti a 100 tisíci. Jedná se tedy o nezanedbatelnou skupinu obyvatel, která je jednáním sdružení CZ.NIC vystavena diskriminaci, a tím o naplnění skutkové podstaty trestného činu ve značném rozsahu.

Problém dějinných milníků je ten, že zpětně sice lze identifikovat body zlomu, avšak ani s velkým časovým odstupem není možné najít shodu v tom, co se mělo dělat, aby se zvratům předcházelo, co se mohlo udělat v okamžiku již probíhajícího zvratu, ani kdo se měl případné akce ujmout. Tak tomu bude i dnes.

Dnes jsme v situaci, kdy dějinný zvrat už nastal. Situace už není jen těhotná opakováním Velikého Února. Je po porodu. Zardousit čerstvě rozené děcko totality již nelze, protože i když na to Listina ve svém článku 23 okrajově pamatuje, bez krve by se to neobešlo, a na to dnes již dávno nemá nikdo koule.

Scénář věcí budoucích je napsán bohužel již přes 70 let a není o něm příliš pochyb: svobodu slova si mohou odškrtnout, další na řadě je majetek a nakonec lágry. Je možné, že civilizace za těch 70 let trochu postoupila a lágry budou humánnější (např. lockdowny). Anebo taky ne. Každopádně tento malý pokrok je v tuto chvíli celou naší nadějí. Jediné, co můžeme dělat, je vychovat naše děti tak, aby, až přijde čas, obrátily kormidlo jiným směrem, než kam ho momentálně vedou děti jiné revoluce, například Michálek s Lipavským.

Předtím však ještě udělejme jeden zoufalý pokus a řekněme tomuto novému systému do očí, že je zločinný. Já osobně to udělám trestním oznámením na ministra Rakušana, na sdružení CZ.NIC a na hackery, kteří ihned po spuštění protiproud.info tento web shodili. Možná se tím zapíšu na seznam prvního transportu nového eko-líbo-demo-covid-fašistického státu, který začíná vyrůstat na rozvalinách mé bývalé vlasti. Nikoho nanabádám, ale byl by možná nějaký rozdíl, pokud jim takové oznámení přijde jedno nebo dvě, anebo tisíc nebo deset tisíc.

 


Městské státní zastupitelství v Praze

nám. 14. října 2188, 150 00 Praha 5-Anděl

nebo Policie ČR – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

Kongresová 1666, 140 00 Praha 4-Nusle

V _______ dne ___________


Věc: Trestní oznámení

Podávám tímto oznámení o skutečnostech svědčících o spáchání několika trestných činů, a to:

1. Na ministra vnitra Víta Rakušana případně na další osoby, které mohly mít podíl na předmětném jednání, pro podezření z trestného čin zneužití pravomoci úřední osoby podle §329 Tr. Zák, kterého se podle mého mínění a na základě veřejně dostupných zdrojů dopustil tím, že podle jeho vlastního vyjádření ze dne 25.2.2022 na půdě senátu ČR “vláda již přijala razantní opatření na zastavení ruské páté kolony, na zastavení ruských dezinformačních kanálů” čehož důsledkem bylo, že zájmové sdružení CZ.NIC, správce národní domény 1. řádu, vyřadilo z provozu webové servery Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz, Skrytapravda.cz a Pravyprostor.cz.

Přesná povaha “razantních opatření” oznamovaného mi není známa, podle vyjádření výkonného ředitele CZ.NIC Ondřeje Filipa se mělo jednat o výzvu vlády v jejím prohlášení. Na přímou otázku reportéra, zda by došlo k zablokování webu, pokud by k tomu nebyli vyzvání vládou, odpověděl: „To je složitá otázka. Myslím, že ne.” (Zdroj: 1)

Podle Listiny základních práv a svobod je cenzura nepřípustná a každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Zákonná norma, která by toto právo omezovala prokazatelně směrem ke shora jmenovaným zpravodajským a názorově publicistickým serverům mi není známa. Z toho lze dovodit, že jednání ministra je možno posuzovat jako rozporné s ústavním pořádkem České republiky, neboť není v jeho pravomoci ani v pravomoci žádné jiné úřední osoby vydávat doporučení, která by byla v rozporu s Ústavou, natož vytvářet jakýkoli tlak na jejich realizaci. Z vyjádření Ondřeje Filipa i Víta Rakušana (“razantní opatření”) lze dovodit, že určitý tlak zde vyvíjen byl. Je na Policii ČR, aby prošetřila přesnou míru zodpovědnosti jednotlivých členů vlády a státních úředníků při realizaci tohoto nezákonného zásahu do svobody slova. Trestní zákoník v odst. 2) písm. b) pamatuje zvýšenou sazbou na tyto činy spáchané pro politické přesvědčení druhého, z čehož vyplývá, že takovému jednání je zákonodárcem přisouzena mimořádná závažnost.

2. Na výkonného ředitele zájmového sdružení CZ.NIC Ondřeje Filipa pro podezření z trestného činu podle §402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí, a to tím, že v rozporu s Ústavou České republiky fakticky zrealizoval zakázaný akt cenzury, čímž se podle mého mého názoru dopustil diskriminace skupiny osob, jejichž politické přesvědčení na vyřazených webech nacházelo odezvu, mohlo se tam utvářet a tříbit. Tato skupina osob, jejíž velikost odhaduji v řádech desítek až set tisíc, je tímto jednáním diskriminována, neboť jim není umožněno volně vyhledávat a šířit informace, tak jak jim to zaručuje Listina základních práv a svobod, zatímco jiné osoby s jiným politickým přesvědčením tak mohou činit nadále.

3. Na neznámou osobu pro podezření z trestného činu podle §402 a §230 Tr. Zák., kdy krátce po zahájení provozu na doméně protiproud.info byl na server pravděpodobně zahájen DDoS útok, čímž se webový server umístěný na této doméně stal provozu neschopným a tím mohla být naplněna podstata odst. 2) písm. b) §230 Tr. Zák a současně trestný čin diskriminace obdobně, jako v bodu 2) mého oznámení.

Útok na ústavou zaručenou svobodu slova považuji za bezprecedentní porušení ústavního pořádku České republiky, který nemá obdoby v moderních dějinách našeho státu a je srovnatelný pouze s obdobími totalitních diktatur na našem území, případně s obdobím Rakouska-Uherska. Je o to závažnější, že se ho dopouštějí čelní představitelé státu, jejichž povinností je tyto hodnoty bránit. Státní zastupitelství a Policie České republiky jsou v tuto chvíli jediné a poslední orgány, které mohou tomuto jednání zabránit a tím splnit svoji úlohu ochrany zákonnosti a ústavního pořádku. Z toho důvodu podávám toto oznámení. Vzhledem k hloubce zásahu do ústavou zaručených práv a svobod však již nemám plnou důvěru v zákonnost rámce, v němž se pohybuje současná politická moc, a tak z obavy před případnou perzekucí z její strany nesděluji své jméno. Doufám, že policie se i přes to bude skutkovou podstatou tohoto oznámení zabývat.

 

 

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

4 Comments

 1. Mnoho slov o ničem …
  Zavřít hubu (web) těm, kteří se spikli s agresorem proti vlasti, není PUČ, nýbrž státnický čin hodný uznání! Je to PUD (ne “puč”) sebezáchovy!!

  SVOBODA SLOVA je o něčem jiném, než o veřejném šíření kremelské propagandy a o zastrašování a pomlouvání těch, kteří proti této trestuhodné propagandě brojí!!!

 2. Pan ministr Vít Rakušan pane Závora je čistý jak lilium v parku.
  Jmenované veby přece nevyplnula progresijistická Stb ale majitel domény.
  Jistě zcela doprovolně, t e h d á z pouhého soucitu z nebohou Ukrajinou
  Rakušanovi a jeho smečce přece o žádnou Ukrajinu dodnes nejde.
  Jen odporně a hnusně zneužívají spravedlivého rozhořčení většiny občanů této
  země k ukrajinské tragedii,k upevnění své pozice u koryta.
  Gotwaldova KSČ využila nadšení občanů po válce.Fialovo pětikolák progresívně
  postoupil dál.Zneužívá přirozeného lidského odporu k válce bezpráví a násilí
  k totálnímu umlčení a postupnému samoobslužnému vyhubení všech neuznávajících importované šílenství z brusele a Biedelbergu.
  Za mohutné podpory patřičně mediálně zblblých vyhrhelů člověka.

 3. Máte chybu v systému, každý článek mi napíše: ,,Již jste článek ohodnotil,, Aniž bych tak učinil. Není to jeden článek, ale všechny.

 4. Chyba v systému může být i Rakušanův StBák.Ladislave.
  Digitalizace té pakáži ušetří čas,špimit se z práskačskou žumpou.
  Právě pro tento Bohu a lidem pomáhající ji pirátští maopregresívní
  demoGrati tak vehementně prosazují,

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*